apunts num10b


EDITORIAL

Posted in ApuntS núm. 10

Porta SGR 220El Centre d’Estudis Martorellencs va iniciar el seu camí el 1972, a mans d’un grup de persones esperonades per l’interès creixent que presentava l’església de Santa Margarida com a potencial jaciment arqueològic.

Les primeres actuacions aviat van confirmar aquelles expectatives. Aquell grup, lligat en bona mesura a l’entorn de Jaume Amat, era integrat per joves en procés de formació en l’àmbit de la Història i l’Arqueologia, i també per altres persones que feien seu l’interès pel patrimoni històric de Martorell. Aviat va donar pas a la constitució com a entitat, establint les finalitats que han guiat la seva actuació.

A CASA NOSTRA: Monestir de Sant Genís de Rocafort

Posted in ApuntS núm. 10

Planta SGR 300pxEl monestir de Sant Genís de Rocafort es troba situat al terme municipal de Martorell, dins l'àrea coneguda com a partida de Sant Genís, denomi-nació derivada de la delimitació de l'antic territori monàstic.

Topogràficament Sant Genís se situa sobre un puig rocós a 201,3 metres sobre el nivell del mar, al vesant nord de la serra de l'Ataix, sobre la plana que forma el riu Anoia, emmarcada pel meandre que traça entre el torrent de les Deveses (a l'oest), el de les Set fonts (a l'est), i les elevacions de la serra de l'Ataix i el Montgoi, que el superen en alçada en poc més de 70 metres.

A CASA NOSTRA: Santa Margarida

Posted in ApuntS núm. 10

Romanica 300px

La zona excavada a Santa Margarida es va con-centrar fins l'any 2012 a l'interior i l'entorn immediat de l'església de Santa Margarida. Aquesta actuació va posar al descobert una àmplia seqüència estratigràfica que abasta des del segle V-VI fins a pràcticament l'actualitat, amb la presència destacable d'antecedents que ens remunten puntualment fins al segle IV, amb la presència d'un mil·liari atribuïble a l'emperador Magnenci.

La realització de les obres d'ampliació del peatge de l'autopista AP-7 va oferir la possibilitat d'estudiar una zona més àmplia, en la qual ja se suposava l'existència de restes arqueològiques relacionables amb la seqüència identificada a Santa Margarida.

EDITORIAL

Posted in ApuntS núm. 11

Gravat 01 smallEl 18 de novembre passat es va inaugurar al Centre d'Interpretació del Patrimoni Històric 'La Caserna' l’exposició MRT segle XVII. Martorell en temps de Joan Cererols, que es podrà visitar fins el 9 de juny. Una exposició que ens aproxima a la història de Martorell al llarg del segle dins el qual va viure el compositor martorellenc Joan Cererols, batejat el 9 de setembre de 1618 a la parròquia de Santa Maria de Martorell, i mort a Montserrat el 27 d’agost de 1680.

ARRIBAR ALS ARXIUS, TROBAR ELS DOCUMENTS

Posted in ApuntS núm. 11

Les tècniques de digitalització han generat algunes expectatives que en alguns casos superen el que és recomanable i possible.

Primerament cal remarcar de forma contundent que els problemes de gestió dels documents en una organització o administració no es resolen automàti-cament pel fet de treballar amb docu-ments digitalitzats, substituint el suport paper, ni tampoc simplement pel fet de treballar amb documents digitals. Però aquesta és una qüestió en la qual no ens endinsarem aquí.

 

A CASA NOSTRA: Arxiu Parroquial de Santa Maria

Posted in ApuntS núm. 11

L’existència dels arxius parroquials està estretament lligada a l'administració de la parròquia però, especialment, al control dels feligresos. Un control en el qual se superposen els factors religiosos i els econòmics.L’existència dels arxius parroquials està estretament lligada a l'administració de la parròquia però, especialment, al control dels feligresos. Un control en el qual se superposen els factors religiosos i els econòmics.

EDITORIAL

Posted in ApuntS núm.12

La publicació de l’Apunts de primavera coincideix enguany amb un cicle electoral dens. Aquest és especialment rellevant pel que fa a les eleccions municipals, en les quals escollim entre propostes polítiques que tindran un impacte més directe sobre els ciutadans. També són les que ofereixen l’oportunitat d’una interlocució directa amb les diferents candidatures i, per tant, amb un major sentit democràtic. És per això que hem volgut donar un contingut específic a aquest número del nostre butlletí, precisament per obrir debat sobre la gestió del patrimoni històric, cultural i natural del nostre poble.

PAS A PAS: Del Mapa de patrimoni cultural a la Gestió del patrimoni cultural

Posted in ApuntS núm.12

Tres ingredients clau: informació de qualitat,Tres ingredients clau: informació de qualitat,gestió eficient i polítiques

ALFRED MAURI MARTÍ

Els diferents recursos dels que disposem ara per ara que documenten el patrimoni històric, cultural i natural de Martorellens ofereixen nivells d’informació i classificació diversos, alhora que també xifres no coincidents. En el cas del Mapa de patrimoni culturalde la Diputació de Barcelona, es documenten un total de 292 elements. Per àmbits, trobem 160 elements de patrimoni immoble, 67 de patrimoni moble,17 en el de patrimoni documental, 17 de patrimoni immaterial i 17 de patrimoni natural.

JAUME AMAT I BARGUÉS

Posted in ApuntS núm. 10

Jaume Amat 180Avui per a molts martorellencs el nom de Jaume Amat potser és conegut per la presència de la seva signatura en molts dels esgrafiats que decoren façanes de cases de Martorell. La seva figura, però, és més extensa i polifacètica que la d’aquesta activitat artística.

Jaume Amat i Bargués va néixer a Martorell el 3 de febrer de 1924. Fill de Ramon i Ernesta, era el segon de  tres germans: Cristina, Jaume i Josep.

Va desenvolupar al llarg de la seva vida una intensa labor artística, acompanyada de l'activitat docent en el món de les arts i divulgadora de la història. Entre 1930 i 1936 va cursar els estudis d’ensenyament de primària a l’escola pública de Martorell amb els mestres Servat i Garrit i el 1937 va començar a rebre classes de dibuix de la mà de l’artista Ferran Serra. El 1939 va entrar a treballar a l’empresa Aznar i Betlla, on va aprendre l’ofici de matricer. Hi treballà fins el 1952, si bé deixà la feina temporalment el 1950 per al seu primer pelegrinatge a peu a Roma, que repetiria el 1975. 

Projecte de recerca SGR / SM 2018 - 2021

Posted in ApuntS núm. 10

Plafo 03 SGR 180pxEl Projecte de recerca arqueològica integral al Priorat de Rocafort: jaciments de Sant Genís i Santa Margarida (Martorell) 2018 – 2021, forma part del Pla de recerca i de difusió del patrimoni de Martorell per aquest mateix període.

El conjunt format pel monestir de Sant Genís de Rocafort i l’assentament i l’església de Santa Margarida defineix un territori que comparteix parcialment una història comuna que aconsella un plantejament de recerca integral tant des del punt de vista de l’anàlisi històrica com de l’eficiència de les intervencions arqueològiques que es proposen.

MARGARITOS

Posted in ApuntS núm. 10

margaritosLa meva vinculació amb Santa Margarida ve donada per haver participat, essent estudiant d'Història, en quatre campa-nyes d'excavació entre 1997 i 2001. Amb la perspectiva que donen els vint anys que han passat des d'aleshores, puc dir que haver participat en aquestes campanyes va suposar una de les expe-riències més enriquidores de les que he gaudit i va ser així sens dubte per les persones tan excepcionals que hi vaig trobar.

FONTS DOCUMENTALS

Posted in ApuntS núm. 11

L’existència del document és paral·lela a la de l’escriptura ja que, precisament, aquesta necessita d’un suport sobre el qual materialitzar-se. Una altra qüestió és la qualitat més o menys efímera d’aquest suport i, en conseqüència, del document. Un fet que dependrà en bona mesura del factor tecnològic i que ens ha dut des del suport lapidari fins a l’electrònic, passant pel pergamí i el paper entre d’altres, superant alhora també el concepte de document assimilat a informació textual.

 

A CASA NOSTRA: L’ARXIU PARROQUIAL. ARXIU MUNICIPAL DE MARTORELL

Posted in ApuntS núm. 11

És innegable que els arxius juguen un paper essencial en el desenvolupament de la societat contribuint a la constitució, salvaguarda i reconstrucció de la memòria individual i col·lectiva. Els fons documentals constitueixen un patrimoni únic i insubstituïble que donen fe de l’acció humana al llarg de la història. És innegable que els arxius juguen un paper essencial en el desenvolupament de la societat contribuint a la constitució, salvaguarda i reconstrucció de la memòria individual i col·lectiva. Els fons documentals constitueixen un patrimoni únic i insubstituïble que donen fe de l’acció humana al llarg de la història.

A TOCAR DE CASA: Arxiu del Palau - Requesens

Posted in ApuntS núm. 11

La baronia de Castellvell de Rosanes, integrada pels actuals municipis de Martorell, Abrera, Castellbisbal, Sant Andreu de la Barca, Castellví de Rosanes i Sant Esteve Sesrovires, des del seu origen medieval i fins el setembre de 1396, va ser a mans dels Castellvell i els Foix.A partir d'aquesta data va passar a la corona, fins que el 1474 Joan II, contravenint els privilegis concedits per Martí l'Humà, la vengué a Lluís de Requesens i Joan de Soler , el qual n'esdevingué senyor.

ES POT FER

Posted in ApuntS núm.12

PABLO DEL FRESNO, JOSEP SOCORREGUT, ALFRED MAURI

Per tal d’assolir l’objectiu d’identificar i documentar els elements de patrimoni de Martorell, de manera que es disposi d’una base informativa que alhora el documenti i permeti definir posteriors estratègies de difusió i de gestió, des del Centre d’Estu-dis Martorellencs s’ha desenvolupat un sistema de gestió de la informació basat en tecnologia Wiki, i una estructuració informativa específica.

[12 3 4 5  >>  

Altres webs del CEM

banner SM Baner JAmat Baner Farmacia Baner cami Montserrat