D'acord amb el que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en compliment de les obligacions de publicitat activa que aquesta estableix, el Centre d'Estudis Martorellencs ofereix a continuació la informació que l'afecta en quan a contractes, convenis subscrits i subvencions i ajudes públiques percebudes i el detall de l'import i objecte o finalitat. Alhora també es presenten les dades relatives a la memòria anual de l'entitat i el seu pressupost, així com els estatuts vigents. La informació disponible correspon als exercicis de 2014 en endavant. 

 
Aquesta informació se sotmet també a aprovació per part dels integrants de l'entitat en l'assembla anual.
 • Estatuts
 • Memòria anual
  • Memòria 2014
 • Pressupost anual
  • Pressupost 2014
  • Pressupost 2015
 • Comptes anuals
  • Exercici de 2014
 • Convenis
  • El CEM té signats convenis de col·laboració vigents amb:
   • Conveni Ajuntament de Martorell - CEM - UB per al desenvolupament del projecte d'investigació i difusió al jaciment arqueològic de Santa Margarida.
    - Finalitat: desenvolupament del projecte d'investigació i difusió al jaciment arqueològic de Santa Margarida i la realització d'activitats de camp per part de l'alumnat de la UB especialment en el marc dels estudis del Grau d'Arqueologia.
    - Data de signatura: 4 de juliol de 2012
    - Vigència: 5 anys, prorrogables automàticament
    - Compromisos econòmics: aquest conveni no contempla compromisos econòmics específics per a cap de les parts
   • Conveni CEM - UAB de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores pel còmput de crèdits. 
    - Finalitat: acollida d'estudiants de la UAB per a la realització de pràctiques
    - Data de signatura: 20 de febrer de 2014
    - Vigència: 5 anys, prorrogable automàticament
    - Compromisos econòmics: aquest conveni no contempla compromisos econòmics específics per a cap de les parts
   • Conveni CEM - AACG de recerca
    - Finalitat: desenvolupament compartit del projecte de recerca “Les esglésies romàniques de Gelida, Sant Llorenç d'Hortons i Masquefa”.
    - Data de la signatura: 27 de gener de 2014
    - Vigència: 28 de febrer de 2015
    - Compromisos econòmics: aportació d'un mínim de 1.000 € per entitat pels costos del projecte
 • Subvencions, ajuts i patrocinis
  • Exercici de 2014
 • Retribucions
  • El membres de la junta directiva del Centre d'Estudis Martorellencs no perceben cap retribució per la seva dedicació a l'entitat. L'entitat tampoc no compta amb personal contractat al seu servei.

Altres webs del CEM

banner SM Baner JAmat Baner Farmacia Baner cami Montserrat