Durant la primera setmana de treball de la campanya d'excavacions d'enguany a Santa Margarida, i un cop retirats els materials de protecció de les zones a excavar, s'han dut a terme els treballs primer de neteja i, posteriorment, d'inici de l'excavació pròpiament dita, recuperant el punt on es va deixar al final de la intervenció de 2015.

A l'inici dels treballs de 2016 eren ja a la vista el canal o reg que creua bona part del jaciment davant la façana de l'església romànica, així com diverses tombes, sitges i estructures d'hàbitat. La continuació dels treballs ha permès identificar dos elements que resultaran claus per a la interpretaciò de la seqüència històrica del jaciment en aquest punt. Per una banda, un estrat força extens que es caracteritza per la presència de nombrosos fragments de teula i restes de morter de calç, que pot correspondre a un nivell de circulació sobre un gran rebliment que cobreix estructures més antigues. Per l'altra la identificació de dues fases de construcció dels espais d'hàbitat medievals, separats per una fase de destrucció o abandonament i en la qual la segona, reutilitza parcialment algunes de les estructures de la primera.

En altres sectors del jaciment s'ha continuat excavant en estrats que, en bona mesura, corresponen a ompliments d'anivellació per a la formació de les terrasses de cultiu. Estrats que encara presenten afectacions per les activitats agrícoles i per les obres de construcció de l'autopista AP-7 entre 1969 i 1972.

A la imatge aèria obtinguda mitjançant un dron podem observar els elements esmentats al sector situat davant l'església romànica: les estructures d'hàbitat, el traçat del canal i la zona amb fragments de teula i morter entre ambdues. A l'angle inferior dret podem veure el sector amb estructures paleocristianes encara sota els materiasl de protecció.

Altres webs del CEM

banner SM Baner JAmat Baner Farmacia Baner cami Montserrat